Om oss

Projekt

Ett projekt inom DSF uppstår för verksamhet som bedrivs under en begränsad tid för att pröva, starta nytt eller utveckla befintlig verksamhet.

Projekt inom Svenska Danssportförbundet etableras och genomföras utifrån en tydlig struktur och ha ett tydligt mål. Genom att projekt initieras utifrån en grund i den verksamhetsinriktning och de prioriterade områden som förbundsmötet beslutat om för verksamheten så tillförsäkras att projekten utvecklar verksamheten i den riktning som förbundets medlemmar beslutat. Övriga projekt kan även vara påkallade men det bör finnas ett tydligt definierat behov som påkallar dessa projekts initiering.

Initiativtagare till ett projekt utarbetar ett projektdirektiv med stöd av GS eller av denne utsedd person. Projektdirektivet, som utgör ram för uppdraget, fastställs av FS. Efter/i samband med att projektdirektiv beslutats, utses projektledare. Projektledaren ansvarar för att utarbeta en projektplan och föreslå en projektgrupp för arbetet. FS fastställer projektplan för arbetet. Mall för projektdirektiv och projektplan ska användas vid framtagande av dessa.

Under projektet återrapporteras projektets framskridande genom att rapport sänds till GS enligt beslutad rapporteringsfrekvens och enligt framtagen rapportmall.

Vissa projekt behöver en styrgrupp. I de fall en styrgrupp skapas för ett projekt bör dess funktion vara på en övergripande nivå och inte i detaljer. Styrgruppen bör verka gentemot projektledaren och inte bli en del av själva projektgruppen I de fall en styrgrupp inte tillsätts bör GS få det övergripande ansvaret för att pågående projekt fortskrider enligt plan och att rapportering sker kontinuerligt i enlighet med projektdirektiv.

En styrgrupp består normalt av tre personer utsedda av FS.

I styrgruppen bör GS eller en ledamot från Förbundsstyrelsen vara ordförande. Styrgruppen avlastar Förbundsstyrelsen i det specifika arbetet, men övertar inte ansvaret för projektet. Styrgruppen ska:

  • Hantera eventuella hinder för projektet.
  • Stödja projektledaren.
  • Följa upp projektets beslut och projektstatus.
  • Medverka vid prioritering av resurser.

Pågående projekt inom förbundet:

  • Breaking
  • Paradans
  • Bugg & Dubbelbugg

Här presenteras samtliga pågående projekt

 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-30