Om oss

Förbundsstyrelsen

Fr vänster: Thomas Jansson (GS), Anna Isvén (suppleant), Karolina Filipsson (vice ordförande), Victor Henriksson (ledamot), Margaretha Bäck (ledamot), Tina Sturesson (styrelseordförande), Therese Magnesen Komét (ledamot), Tony Irving (vice ordförande), Judith Martinez Åkesson (suppleant), Oscar Ågren (suppleant). Ej med på bild: Jan Lund-Jensen (ekonomiansvarig)

Förbundsstyrelsens uppdrag regleras i stadgarna för Svenska Danssportförbundet. FS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Svenska Danssportförbundets stadgar och att deras beslut verkar för dansens utveckling och utbredning i Sverige.

Förbundsstyrelsen ska företräda dansen samt delta i och följa utvecklingen inom idrottsrörelsen generellt och danssporten specifikt, såväl nationellt som internationellt.

Förbundsstyrelsen svarar för att beslut fattade vid Förbundsmöten verkställs och att återrapportering av verksamhetsplan sker till Förbundsmötet.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Mandatperioden för förbundsordförande är ett år, ledamöter två år och suppleanter ett år.

Förbundsstyrelsen utser vidare inom sig vice ordförande, ekonomiansvarig samt verkställande utskott (VU).

Till styrelsemötena ska, genom kansliets ombesörjande, samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas. I regel kallas även generalsekreteraren och en representant från valberedningen.

Kallelse till ordinarie styrelsemöte ska ske senast tio dagar före mötet och innehålla datum, tid och plats/plattform för mötet.

Ärenden som önskas behandlas på styrelsemötet ska vara insända med komplett beslutsunderlag till kansli@danssport.se senast sju dagar före mötet.


Ordförande

Förbundets ordförande utses på Svenska Danssportförbundets Förbundsmöte. Ordförande har det övergripande ansvaret inom styrelsen och är tillsammans med GS organisationens officiella ansikte utåt. Ordföranden ska se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när det behövs.

Styrelsens ordförande ska:

  • Leda styrelsens arbete och tillsammans med GS föra förbundets talan i övergripande frågor.
  • Följa kansliets arbete genom uppdatering från GS.
  • Tillsammans med GS se till att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Förbundets ställning och utveckling.
  • I samarbete med GS förbereda ärenden till Förbundsstyrelsen och se till att dagordning finns tillgänglig inför varje styrelsemöte och att protokoll förs vid styrelsemötena.
  • Tillsammans med GS se till att en introduktion av nya ledamöter genomförs.

Vice ordförande

Vice ordförande utses internt i Förbundsstyrelsen och inträder som ordförande när ordförande är frånvarande eller har förhinder vid styrelsemöten m.m. Om ordförande slutar under pågående mandatperiod kan vice ordförande gå in som ordförande fram till nästa Förbundsmöte. I sådana fall ska en ny vice ordförande utses inom styrelsen.

Ledamot

Styrelsens ledamöter har gemensamt med ordförande det yttersta ansvaret för verksamheten.

Samtliga styrelseledamöter ska delta vid styrelsemöten om inte giltigt förfall finns. Förfall meddelas styrelsens ordförande i så god tid som möjligt före mötet.

Suppleant

Suppleant deltar på lika villkor som ordinarie ledamöter i styrelsens arbete, men äger ej rösträtt då alla ordinarie ledamöter är samlade.

Adjungerad

Ett tillfälligt upptagande av person som medlem i Förbundsstyrelsemötet som i annat fall står utanför det formella mötet, men är sakkunnig i en specifik fråga relaterat till Förbundsstyrelsemötet. Individen har ingen rösträtt.

Verkställande utskott, VU

Ett verkställande utskott, VU, är en mindre del av Förbundsstyrelsen som utses inom den valda styrelsen.

Ett verkställande utskott består normalt av styrelsens ordförande, vice ordförande samt ekonomiansvarig.

Verkställande utskott beslutar i ärenden som Förbundsstyrelsen delegerat åt detta.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-28